var dondosha_id = "NDAxMzU3NDAtODgtNTc="; French presidential vote: international media react - International | The Citizen